×
När:
10 mar 2021 , 19:00
Kategori:
Möte
Plats:
Kansliet
Gatuadress:
Bräckegatan 14
Ort:
162 61 Vällingby

Berörda grupper

IntSM JSMUngdomSimiadenBreddPARA
      

Beskrivning

Spårvägen Simförening kallar sina medlemmar till årsmöte

Tid: onsdag den 10 mars 2021 kl. 19:00
Observera att motion från enskild medlem ska inlämnas digitalt till kansli@sparvagensim.se, senast tre veckor före årsmötet.

Plats: Digitalt – för att ansluta till årsmötet - följ följande länk

Årsmöteshandlingar för nedladdning:
Verksamhetsberättelse 2020. 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande för mötet
 6. Val av sekreterare för mötet
 7. Val av justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokollet
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för det gånga året
 9. Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna året
 10. Fastställande av verksamhetsberättelse och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 13. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år
 14. Val av styrelseledamöter för en tid av två̊ år
 15. Val av styrelseledamot/-möter för en tid av ett år
 16. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en sammankallande
 17. Val av två̊ revisorer för en tid av ett år
 18. Fastställande av medlemsavgifter
 19. Fastställande av förändring av stadgar, efter förslag från styrelsen
 20. Övriga ärenden föreslagna av styrelsen
 21. Motioner som senast tre veckor före ordinarie årsmöte inkommit till styrelsen av enskild medlem
 22. Övriga frågor, vilka inte kan föranleda annat beslut än överlämnande till styrelsen
 23. Årsmötet avslutas

VÄLKOMMEN / Styrelsen