×
När:
7 mar 2017 , 19:00
Kategori:
Möte
Plats:
Kansliet
Gatuadress:
Bräckegatan 14
Ort:
162 61 Vällingby

Berörda grupper

IntSM JSMSSÄSSYSim FysSimiTRGBreddVuxPARA
          

Beskrivning

Kallelse (pdf)

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE
Spårvägen Simförening kallar sina medlemmar till årsmöte
Tid: Tisdag den 7 mars kl. 19:00
Plats: Spårvägens kansli Bräckegatan 14, Vällingby
Vi bjuder på mat och dryck efter årsmötet

För röstberättigade medlemmar finns handlingar tillgängliga på vårt kansli, en vecka före årsmötet. Förutom ordinarie handlingar föreslår styrelsen en mindre justering av stadgarna.
Observera att motion från enskild medlem ska inlämnas senast tre veckor före årsmötet.

Nomineringar eller förslag på personer som kan vara aktuella för Spårvägen Simförenings styrelse anmäls senast 21 februari til någon i valberedningen:
Johanna Herlin johannameherlin@gmail.com
Frida Grönvall frida.gronvall@gmail.com
Erik Trybom erik@trybom.se

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET

§ 1. Årsmötets öppnande
§ 2. Fastställande av röstlängd
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande
§ 4 Fastställande av dagordning
§ 5 Val av ordförande för mötet
§ 6 Val av sekreterare för mötet
§ 7 Val av justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokollet
§ 8 Föredragning av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för det gånga året
§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna året
§ 10 Fastställande av verksamhetsberättelse och balansräkning
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter
§ 13 Val av föreningens ordförande för en tid av ett å
§ 14 Val av styrelseledamöter för en tid av två år
§ 15 Val av styrelseledamot/-möter för en tid av ett år
§ 16 Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en sammankallande
§ 17 Val av två revisorer för en tid av ett år
§ 18 Fastställande av medlemsavgifter
§ 19 Fastställande av förändring av stadgar, efter förslag från styrelsen
§ 20 Övriga ärenden föreslagna av styrelsen
§ 21 Motioner som senast tre veckor före ordinarie årsmöte inkommit till styrelsen av enskild medlem
§ 22 Övriga frågor, vilka inte kan föranleda annat beslut än överlämnande till styrelsen
§ 23 Årsmötet avslutas

VÄLKOMMEN / Styrelsen