×
Stadgar för Spårvägen Simförening

Stadgar uppdaterade vid årsmöte 2017-03-07.
Stadgar uppdaterade vid årsmöte 2016-03-09.
Stadgar beslutade vid årsmöte 2009-03-02.
Stadgar beslutade vid extramöte 1991-05-22.

Spårvägen Simförening bildades vid extramöte den 22 maj 1991 och har sin hemort i Stockholms kommun. (Föreningens ursprung är som sektion i Stockholms Spårvägars Gymnastik- och Idrottsförening sedan 19 februari 1946)

 Vår verksamhetsidé

Spårvägen simförening är en ideell förening som bedriver simidrott. Föreningen verkar för allas möjlighet till social och idrottslig utveckling inom simidrotten.

Vision

Sveriges bästa simförening och det självklara idrottsvalet i Västerort!

Värdegrund

Gemenskap för alla Engagemang, vilja och glädje Kamratskap och respekt

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 §                 Ändamål

Föreningen ska bedriva simidrott.

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrott i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé.

Föreningen ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 §            Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

3 §                 Tillhörighet m m

Simföreningen är medlem i;

Stockholms Spårvägars Gymnastik- och Idrottsförening, se vidare § 32.

Svenska Simförbundet (SSF) och är därmed ansluten till Riksidrottsförbund (RF) och SISU Idrottsutbildarna.

Stockholms Simförbund (SDF) och är därmed ansluten till Stockholms Idrottsförbund(DF).

Svenska Parasportförbundet (SPF) och är därmed ansluten till Stockholms Parasportförbund (SDF).

Svenska Triathlonförbundet och är därmed ansluten till Distrikt Öst (SDF).
Svenska Dövidrottsförbundet (SDI) och är därmed ansluten till Dövidrott Östra (SDF).

Simföreningen tillhör även Stockholms idrottsförbund (DF) och Stockholms Simförbund (SDF).
Simföreningen ska följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

 

4 §                 Beslutande organ

Simföreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

5 §                 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

6 §                 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

 

7 §                 Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i § 30.

 

8 §                 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

9 §                 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart tillställas Svenska Simförbundet.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
10 §               Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

11 §          Utmärkelser

Medlem kan av föreningens styrelse föreslås till ständig medlem eller till andra utmärkelser enligt gällande "Bestämmelser för utmärkelser".

Beslut fattas av Spårvägens styrelse.

Utomstående person kan även föreslås till hedersmedlem om denne gjort föreningen stora tjänster.

 

12 §               Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

13 §               Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.


14 §          Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem;

har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

har rätt till information om föreningens angelägenheter,

ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,

samt följa i 3 § (Tillhörighet) nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut

Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

ska betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen

 
15 §               Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE
16 §               Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Tid och plats för mötet bestämmes av styrelsen, som utlyser detsamma genom kallelse jämte förslag till föredragningslista på föreningens hemsida minst fyra veckor i förväg. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

17 §               Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.


18 §               Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem, som under året uppnår en ålder av 16 år och som för det löpande eller det näst föregående kalenderåret erlagt stadgad medlemsavgift, har vid val och fattande av beslut i föreningen yttranderätt, förslagsrätt samt rösträtt.

Medlem som inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt. Rösträtten får inte utövas genom ombud.

 

19 §               Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

20 §               Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 27 § första stycket och 28 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

21 §               Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 

22 §               Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

   b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
       räkenskapsåret

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
   verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9. Fastställande av medlemsavgifter

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

12. Val av;
a) föreningens ordförande för en tid av ett år,
b) val av fyra ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år,
c) val av två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta,
d) val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
   ordförande.

13. Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

23 §               Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska tillkännages medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid. Vidare ska kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen, anslagstavla eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 18 § och 19 §.


VALBEREDNINGEN
24 §               Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast en vecka före årsmötet ska valberedningen förslag vara tillgängligt för röstberättigade medlemmar.

 

REVISORER
25 §               Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.

 

STYRELSEN
26 §               Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst sex ledamöter. Antalet ledamöter bör vara lika fördelat mellan kvinnor och män, dock minst två kvinnor och minst två män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ansvarsområden som behövs.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

 

27 §               Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det ligger på styrelsen att särskilt;

tillse att för föreningen gällande lagar och regler iakttas,

verkställa av årsmötet fattade beslut,

planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

ansvara för och förvalta föreningens medel,

tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 25 § och

förbereda årsmöte.

Ordförande är föreningens officielle representant.

Ordförande ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förhinder ska vice ordförande träda in i dennes ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreterare resp. kassör.

Sekreterare;

förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

föra protokoll över styrelsens sammanträden,

se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,

se till att fattade beslut har verkställts,

om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,

årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassör;

föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,

se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl,

svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,

årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs samt

se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 
28 §               Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Till varje styrelsemöte kallas de ledamöter valda från senaste årsmötet.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet kallade är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens mötesdeltagare är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig (e-post) omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.

 

29 §               Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

TVIST
30 §               Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock ska följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

 

ÖVRIGT
31 § Verksamhetsdokument

Styrelsen i Simföreningen har beslutat om ett antal dokument (policys) som våra medlemmar förväntas följa i samband verksamhet som är knuten till föreningen. Dessa dokument finns publicerade bl a på föreningens webbsida.

 

32 § Medlemskap

Simföreningen är medlem i Stockholms Spårvägars Gymnastik- och Idrottsförening (Spårvägen). Detta medför rättigheter att företräda Spårvägen i officiella sammanhang. Föreningen är skyldig att använda Spårvägens namn, de emblem, färger och andra symboler som är specifika för Spårvägen i tävlings- och andra idrottssammanhang.