×

Spårvägen Simförening kallar sina medlemmar till årsmöte

Tid: onsdag den 11 mars kl. 19:00
Plats: Spårvägen Simförenings kansli Bräckegatan 14, Vällingby

Vi bjuder på mat och dryck efter årsmötet
För röstberättigade medlemmar finns handlingar tillgängliga på vårt kansli en vecka före årsmötet.
Observera att motion från enskild medlem ska inlämnas senast tre veckor före årsmötet.

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande för mötet
 6. Val av sekreterare för mötet
 7. Val av justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokollet
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för det gånga året
 9. Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna året
 10. Fastställande av verksamhetsberättelse och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 13. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år
 14. Val av styrelseledamöter för en tid av två år
 15. Val av styrelseledamot/-möter för en tid av ett år
 16. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en sammankallande
 17. Val av två revisorer för en tid av ett år
 18. Fastställande av medlemsavgifter
 19. Övriga ärenden föreslagna av styrelsen
 20. Motioner som senast tre veckor före ordinarie årsmöte inkommit till styrelsen av enskild medlem
 21. Övriga frågor, vilka inte kan föranleda annat beslut än överlämnande till styrelsen
 22. Årsmötet avslutas 

VÄLKOMMEN / Styrelsen