×

 

Under 2017 reviderar vi samtliga styrande dokument, informationen nedan kan vara felaktig.

 

Föräldrapolicy
Policy sexuella trakasserier
Policy profilkläder
Policy kost


Trafikpolicy

Idrottsutövning är oftast förenat med resor och transporter till och från träningar, tävlingar och läger. Spårvägen Simförening vill värna om sina medlemmar och har därför utarbetat denna trafikpolicy för våra ledare och aktiva. Med detta dokument vill vi reglera vårt resande och öka medvetenheten hos våra medlemmar om de faror och risker som finns i samband med resande. Vår förhoppning är att denna policy ska fungera som ett leddokument till att förbättra föreningens förhållande till trafiksäkerheten.

Som medlem och aktiv i vår förening ska man även på ett "riskmedvetet" sätt kunna ta sig till och från träningen. Idrottens idéprogram "Idrotten vill" betonar idrottsrörelsens roll i samhället. Vi i Spårvägens Simförening vill ta vår del av ansvaret genom att utforma denna trafikpolicy, som förutom säkerhet även handlar om miljö och attityder.

Fakta

 • Trafikolyckor är den olycka som bidrar till största antalet dödsfall i Sverige.
 • I oktober 1997 beslutade riksdagen att Nollvisionen ska vara grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Riksidrottsförbundet ställer sig bakom detta beslut och ställningstagandet.


Spårvägen Simförenings trafikpolicy
 • Att Spårvägen simförening endast anlitar auktoriserade buss eller biluthyrningsföretag.
 • Att vid resor där privata bilar eller hyrfordon används skall samtliga i fordonet använda säkerhetsbälte och att antalet passagerare inte får överstiga det antal som framgår av registreringsbeviset.
 • Att föraren självklart skall vara nykter och drogfri samt följa aktuella trafik- och hastighetsbestämmelser.
 • Att en ledare som har varit på Spårvägens aktivitet under en heldag inte är lämplig som förare om bilfärden hem överstiger 2 timmar. Om så är fallet skall föreningen tillse att en annan ledare (förälder) kör fordonet hem eller att fordonet har två möjliga förare.
 • Att vid resor över 3 timmar bör reguljära trafikmedel anlitas.
 • Att uppmana simförenings medlemmar som cyklar till och från idrottsverksamhet att bära cykelhjälm.
 • Att Spårvägen Simförening verkar för hållbart och miljöanpassat resande. Detta innebär bla att vi vill verka för samåkning, gå eller cykla till och från träningen.
 • Att föreningen i samband med internutbildning och sammankommster för tränare och ledare belyser vikten av vår trafikpolicy och att sprida innebörden.
 • Spårvägen Simförening skall även belysa sin policy i samband med föräldramöte, terminsstart och för nytillkomna i föreningen. Den skall också finnas tillgänglig på hemsidan samt delas ut till våra medlemmar minst en gång/år.

Alkohol- och tobakspolicy

Ett av idrottsrörelsens syfte är att utveckla människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Vi lär oss också hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande för kroppen.

Idrottsrörelsen ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framförallt att senarelägga ungdomars alkoholdebut. Studier visar att idrottande ungdomar dricker ungefär lika mycket alkohol som riksgenomsnittet.

Även vad gäller rökning och snus strävar idrottsrörelsen för minskad konsumtion. Den riskfyllda tiden för nästan samtliga rökare och snusare infaller under ungdomsåren. Under just de år då flest individer är aktiva inom idrotten.

Utgångspunkten bör vara att idrotten skall utgöra en trygg miljö även ur såväl alkohol- och tobakssynpunkt. Detta ställer krav på idrottens ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder och fostrare.

Alkohol leder bl.a. till:

 • Försämrad muskeltillväxt.
 • Vätskeförlust.
 • Sämre återhämtning.
 • Tömmer kroppens energiförråd, kan ta upp till 3 dygn att återställa.
 • Trötthet och försämrad sömnkvalitet.
 • Sämre logiskt tänkande.
 • Högt blodtryck.

 

Källa: Åke André-Sandberg, "Idrott & Alkohol".

Tobak leder bl.a. till:

 • Försämrat immunförsvar.
 • Försämrad sår- och skadeläkning.
 • Försämrad blodcirkulation.
 • Skador på kotor, leder, ledband, muskler och senor.
 • Försämrad muskeltillväxt.
 • Ökad frisättning av stresshormoner.
 • Ökad benskörhet.
 • Syrebrist i kroppen, särskilt hjärnan.
 • Försämrad syreupptagning.

 

Källa: Tobaksbruk, Pellmer/Wramner.

Spårvägen Simförenings alkohol- och tobakspolicy
 • Spårvägen Simförening följer gällande lagstiftning angående alkohol och tobak. Det innebär nolltolerans mot alkohol och tobak för ungdomar under 18 år i samband med aktiviteter i simföreningens regi.
 • Spårvägen Simförening alkoholpolicy innebär inga förbud för ledare, tränare och simmare över 18 år. Dock representerar man alltid, vid resor, tävlingar, konferanser, läger, Spårvägen Simförening. Vidare fungerar man också internt som förebild för yngre simmare och ledare.
 • Spårvägen Simförening följer gällande lagstiftning och tillståndsenhetens anvisningar vid ev. utskänkning av alkohol i samband med kringarrangemang.
 • Spårvägen Simförening belyser i samband med internutbildning och sammankomster för tränare och ledare vikten av kunskap kring alkoholen och tobakens effekter.
 • Spårvägen Simförenings ledare och tränare ska göras uppmärksamma på att barn och ungdomar kan ha föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.
 • Spårvägen Simförening skall verka för att dess ledare och aktiva blir medvetna om tobakens negativa inverkan på individ och miljö och arbetar även för en minskad konsumtion. Vi vill också verka för, utöver vad tobakslagen anger, att skapa en så tobaksfri miljö som möjligt.
 • Spårvägen Simförening skall belysa sin policy i samband med föräldramöte, terminsstart och för nytillkomna i föreningen. Policyn skall också finnas tillgängliga på hemsidan samt delas ut till våra medlemmar minst en gång/år.

Simförenings